Cesiunea de creanță


Cesiunea de creanță este definită de art.1566 alin 1 Cod civil : ,,Cesiunea de creanța este convenția prin care creditorul cedent transmite cesionarului o creanța împotriva unui terț,,

Subiecții de drept sunt: creditorul care transmite creanța(cedent), dobânditorul creanței(cesionar), ,,terțul,, asupra căruia exista creanța(debitorul care este îndatorat sa execute prestația si care se numește debitor cedat). Părţile contractului de cesiune de creanță sunt cedentul si cesionarul.

Dispoziţiile legale referitoare la cesiunea de creanţă nu sunt aplicabile: transferurilor de creanţe realizate pe calea unei transmisiuni universale sau cu titlu universal (adică pe calea unei succesiuni universale sau cu titlu universal ori, în cazul unei persoane juridice prin comasare, absorbţie, divizare) şi nici transferului titlurilor de valoare şi altor instrumente financiare.

Contactează Biroul Notarial Stoica Sebastian Eduard

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, tarife și taxe, urgențe și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos:

» Formular de contact notariat.stoica@gmail.com 0722.222.281

Pot fi cesionate creanţele care au ca obiect o sumă de bani sau de altă natură respective obligație de a face sau a nu face, născute din orice contract, dintr-o promisiune de contract, născute dintr-un delict sau dintr-o faptă licită generatoare de obligaţii, dintr-un act juridic unilateral, creanţele afectate de modalităţi, chiar şi creanţele viitoare.

De cele mai multe ori, se cesionează creanţele cărora le corespunde datoria de a plăti o sumă de bani, afectate de un termen suspensiv sau creanţele rezultate dintr-o promisiune bilaterală de înstrăinare (unde poate fi vorba chiar de o cesiune a contractului şi nu doar de o cesiune de creanţă, după caz).

Nu pot face obiectul cesiunii creanţele care sunt declarate netransmisibile prin lege

– art. 1569 alin. (1) noul Cod Civil Este necesar să includem în această categorie şi o mare parte a creanţelor care au un caracter intuitu personae (în privinţa laturii lor active – a creditorului) şi care, din acest motiv nu pot fi transmise (de aceea, nu poate face obiectul transmisiunii întreţinerea – astfel cum rezultă din prevederile art. 2258 noul Cod Civil);

Contactează Biroul Notarial Stoica Sebastian Eduard

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, tarife și taxe, urgențe și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos:

» Formular de contact notariat.stoica@gmail.com 0722.222.281

Totodată, nu pot face obiectul cesiunii creanţele având ca obiect altă prestaţie decât plata unei sume de bani (adică obligaţiile de a da altceva decât o sumă de bani, de a face sau de a nu face), dacă prin efectul transmisiunii, obligaţia va fi „în mod substanţial mai oneroasă ” [art. 1569 alin. (2) şi 1571 alin. (2) noul Cod Civil]. Per a contrario, în ce priveşte creanţele privind sume de bani, principiul liberei circulaţii se reinstaurează, astfel încât, oricât de oneroasă ar deveni creanţa ca urmare a transmisiunii şi oricât de speculativă ar fi întreaga operaţiune pentru cedent şi cesionar, ea este liber transmisibilă;

Cesiunea cu titlu oneros este validă şi îşi produce efectele între părţi, fără a fi necesară îndeplinirea vreunei condiţii de formă. În schimb, cesiunea cu titlu gratuit, fiind o donaţie, trebuie să fie încheiată cu respectarea condiţiilor de formă pentru validitatea acesteia. în acest sens, art. 1567 noul Cod Civil distinge între cesiunea de creanţă cu titlu oneros şi cea cu titlu gratuit [alin. (1)]. în cazul cesiunii cu titlu gratuit se aplică acestei operaţiuni şi toate prevederile legale aferente contractului de donaţie (art. 1011-1033 noul Cod Civil), din care reţinem, sub aspectul formei, cerinţa formei autentice (art. 1011 noul Cod Civil). În cazul cesiunii cu titlu oneros, acestei operaţiuni i se aplică şi dispoziţiile speciale aferente contractului de vânzare sau altei operaţiuni contractuale prin care se convine la cesiunea de creanţă [art. 1567 alin. (2)C. civ.].

Cu toate că cesiunea de creanţă îşi produce toate efectele între cedent şi cesionar din momentul încheierii contractului de cesiune, pentru opozabilitatea ei faţă de terţi, trebuie îndeplinite anumite formalităţi de publicitate prin intermediul cărora să se realizeze opozabilitatea cesiunii faţă de terţi – adică faţă de debitorul cedat, dar şi faţă de alţi terţi ar putea exista vreun interes. În ce îl priveşte pe debitor, momentul realizării opozabilităţii faţă de acesta este esenţial, întrucât abia din acest moment acesta va putea fi obligat să plătească direct cesionarului.

Contactează Biroul Notarial Stoica Sebastian Eduard

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, tarife și taxe, urgențe și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos:

» Formular de contact notariat.stoica@gmail.com 0722.222.281

Principalul efect al cesiunii este transmiterea dreptului de creanţă de la cedent la cesionar.

De asemenea, contractul care include cesiunea de creanţă, putând fi un act complex, produce şi efectele operaţiunii juridice care se realizează prin intermediul ei: vânzare, schimb, împrumut, donaţie etc.

Cesiunea de creanţă are ca efect principal transferul dreptului de creanţă,  din patrimoniul cedentului în patrimoniul cesionarului. Creanţa se transmite, aşa cum a existat în patrimoniul cedentului, adică, împreună cu: a) toate drepturile pe care cedentul le are în legătură cu creanţa cedată şi b) drepturile de garanţie (fideiusiunea, gajul, ipoteca, privilegiul), precum şi cu c) toate accesoriile ei (art. 1568 noul Cod Civil). în ceea ce priveşte accesoriile, în principal, legiuitorul se referă la dobânzi şi alte venituri aferente creanţei’. Efectul translativ al cesiunii se va produce şi cu privire la dobânzile şi veniturile viitoare dar, chiar şi cu privire la cele devenite scadente la data cesiunii, dar neîncasate încă de cedent, astfel cum rezultă din prevederile art. 1576 C. civ.

Transmiterea integrală a drepturilor, garanţiilor şi accesoriilor creanţei cesionate, cunoaşte o excepţie — cedentul nu poate transmite cesionarului posesia bunului luat în gaj fără acordul constituitorului [art. 1568 alin. (2) noul Cod Civil]. 

De asemenea, creanţa se transmite la valoarea ei nominală (adică la valoarea rezultată din titlul creanţei, în limita rămasă neexecutată efectiv la data producerii cesiunii de creanţă), indiferent că cesiunea este cu titlu oneros şi cesionarul a dobândit-o la un preţ inferior sau că ea este cu titlu gratuit.

Contactează Biroul Notarial Stoica Sebastian Eduard

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, tarife și taxe, urgențe și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos:

» Formular de contact notariat.stoica@gmail.com 0722.222.281

Este posibilă şi o transmitere parţială a creanţei (cesiune parţială)’. în acest caz, cedentul şi cesionarul au drepturi proporţionale în încasarea creanţei de la debitorul cedat, astfel cum prevede art. 1584 noul Cod Civil

 Cesiunea de creanţă,  produce efecte, în sensul că este opozabilă debitorului cedat numai din momentul acceptării sau comunicării cesiunii (notificarea) de către sau către acesta (art. 1578 noul Cod Civil).

După îndeplinirea cerinţelor de publicitate a cesiunii, debitorul cedat devine debitor exclusiv al cesionarului şi nu mai poate face plata în mâna cedentului. Efectele cesiunii între cesionar şi debitorul cedat sunt stabilite de art. 1582 noul Cod Civil.  

Contactează Biroul Notarial Stoica Sebastian Eduard

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, tarife și taxe, urgențe și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos:

» Formular de contact notariat.stoica@gmail.com 0722.222.281

Acest site web folosește cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află detalii

Pentru rezolvarea imediată a cerințelor dumneavoastră, alegeți modalitatea de colaborare dorită dintre următoarele:

 • PRIN EMAIL: Ne puteți scrie un e-mail pe adresa notariat.stoica@gmail.com prin care să solicitați documentul notarial de care aveți nevoie (procură, declarație, contract de vânzare sau altele). Este necesar să menționați în conținutul mesajului numele complet, actul pe care îl solicitați și numărul de telefon. Colegii noștri vor prelua informațiile și vă vor contacta în cel mai scurt timp pentru o programare.
 • LA TELEFON: – Ne puteți contacta telefonic, în timpul programului de lucru de luni până sâmbătă între orele 09:00 – 17:00, la numărul +40 722 222 281, iar echipa noastră vă va spune care sunt actele necesare pentru întocmirea înscrisului solicitat. De asemenea, se va programa și o întâlnire la unul din sediile noastre din București pentru ridicarea documentelor.
 • ONLINE: – Puteți să completați formularul clientului cu datele personale, atașat în secțiunea de contact a site-ului, sau ne puteți scrie pe WhatsApp ori puteți să luați legătura cu noi, în timp real, prin intermediul chat-ului de pe site.
 • LA SEDIU: Puteți să depuneți actele pentru solicitarea unui anumit înscris la sediul biroul notarial. În funcție de complexitatea documentului cerut, acesta se va elibera pe loc sau se va stabili o întâlnire pentru eliberarea lui.

Menționăm că indiferent de modalitatea prin care doriți să ne contactați, echipa noastră vă va solicita actele necesare pentru întocmirea înscrisului, scanate sau pozate clar cu telefonul mobil, pe adresa noastră de e-mail sau pe WhatsApp, pentru scurtarea timpului de așteptare pentru eliberarea documentelor notariale. Informațiile personale sunt gestionate în conformitate cu toate politicile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

MOTIVELE PENTRU CARE SĂ ALEGEȚI O COLABORARE CU BIROUL NOTARIAL STOICA SEBASTIAN EDUARD:

 • Avem program de lucru inclusiv sâmbăta, în intervalul 09 – 17:00.
 • La cerere, efectuăm deplasări în vederea încheierii actelor juridice doar pe circumscripția Tribunalului București.
 • Ne ocupăm de verificarea/înscrierea în Arhiva Reală de Garanții Mobiliare.
 • Colaborăm cu un traducător autorizat în peste 20 de limbi străine, care poate apostila și legaliza înscrisurile.
 • Programările și soluționarea procedurilor juridice sunt prioritare.
 • Dispunem de locuri de parcare în fața biroului notarial, destinate exclusiv clienților.
 • Biroul nostru este amplasat în Piața Romană, foarte aproape de stația de metrou, pe strada George Enescu nr. 27-29 în incinta Palatului UGIR, parter.
 • Obținerea în numele clienților prin delegații Biroului Notarial de la Instituțiile abilitate (Primărie, A.N.A.F., D.I.T.L., Auditori Energetici, etc.), documente necesare specifice întocmirii actului notarial (certificat fiscal, certificat de performanță energetică, certificat fiscal de la ANAF, diferite adrese de la Primăriile competente).
 • Posibilitatea de a achita onorăriile și toate taxele notariale prin intermediul oricărui mijloc de plată (card / P.O.S., transfer bancar, numerar). 
 • Transmiterea documentelor notariale oriunde în țară după întocmirea acestora prin intermediul curieratului rapid.